ข้อแนะนำในการใช้

1. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) นี้ ประกอบด้วยรายละเอียดความปลอดภัยเบื้องต้นทางด้านข้อมูลกายภาพ อันตรายต่อสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาล การดับเพลิง การจัดการกรณีหกรั่วไหล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น 

2.สามารถสืบค้นรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ ได้จากชื่อ สารเคมี (Chemical Name) หรือ รหัส UN. หรือ ID.No. และ รหัส CAS (Chemical Abstracts Service)

3. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยให้ติดต่อขอทราบข้อมูลจำเพาะสารเคมีนั้นๆ จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย อีกครั้ง

4. หากประสงค์ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447 ,0 2298 2457
5. การพิมพ์รายละเอียดของสารเคมีแต่ละตัวผ่านทางเครื่องพิมพ์ จำเป็นต้องมี Plug-In ของ Acrobat Reader อยู่ก่อน เพื่อใช้ในการเปิดเอกสารสำหรับพิมพ์ (*.PDF) ที่ได้จัดเตรียมไว้