แหล่งข้อมูลอ้างอิง(Reference)

1. ฐานข้อมูล Cheminfo Version 1997 ของ Canadian Center For Occupational Health and Safety (CCOHS)
  ข้อมูล MSDS ของสารเคมีที่มีรายละเอียดของการเกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย การเกิดอัคคีภัย การระเบิด ข้อแนะนำในการเคลื่อนย้าย การเก็บ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปฏิบัติการกรณีหกรั่วไหล การปฐมพยาบาล ที่สามารถค้นหาโดยชื่อสารเคมี CAS, EINECS/ELINCS, RTECS และอื่น ๆ ในแผ่น CD-ROM
สถานที่/หน่วยงานที่มี กรมควบคุมมลพิษ

2. ฐานข้อมูล Cheminfo Version 2000 ของ Canadian Center For Occupational Health and Safety (CCOHS)
ประกอบด้วย ข้อมูล MSDS ของสารเคมีที่มีรายละเอียดของอันตรายต่อสุขภาพอนามัย การเกิดอัคคีภัย การระเบิด ข้อแนะนำในการเคลื่อนย้าย การเก็บ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปฏิบัติการกรณีหกรั่วไหล การปฐมพยาบาล ที่สามารถค้นหาโดยชื่อสารเคมี, CAS, EINECS/ELINCS, RTECS และอื่น ๆ ประกอบด้วย แผ่น CD-ROM 2 แผ่น
สถานที่/หน่วยงานที่มี สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน

 3. Chemical Safety Sheet, Samsom Chemical Publishers, 1991
ประกอบด้วย3618; ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีจำนวน 935 ตัว ทำการรวบรวมโดย Dutch Institute for Working Environmental และ Dutch Chemical Industry Association - สารเคมีแต่ละตัวประกอบด้วย ข้อมูลการชี้บ่งชนิดของสารเคมี ระดับที่ยอมให้สัมผัสได้ ผลกระทบจากการสัมผัสถูกสาร การเคลื่อนย้าย การขนส่งอย่างปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การป้องกันอันตราย การเก็บ การปฏิบัติกรณีหกรั่วไหล การติดฉลาก และอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด
สถานที่/หน่วยงานที่มี ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, US.Department of  Health and Human Services, 1990
ประกอบด้วย ข้อมูลการชี้บ่งชนิดของสารเคมี ขีดจำกัด การสัมผัส คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี สารที่เข้ากันไม่ได้ และการเกิดปฏิกิริยา วิธีการตรวจวัด อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ อาการและอาการแสดง และขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับสารเคมี 677 ตัว
สถานที่/หน่วยงานที่มี กองจัดการสารอันตราย และกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

5. Jeanne M.Stellman,   Encyclopaedia of Occupational Health and Safety,   Fourth edition,   International Labour office,Ceneva, 1998
ประกอบด้วย หนังสือ 4 Volume ด้วยกัน
Vol. I การป้องกันการดูแลสุขภาพ การจัดการ นโยบาย เครื่องมือ และวิธีการดำเนินการ

Vol. II อันตรายจากสารเคมี กายภาพ และสังคม อุบัติเหตุ และการบริหารความปลอดภัย การตระหนัก การ ประเมิน และการควบคุม

Vol. III ข้อมูลการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรม พิษวิทยา ของสารเคมีมากกว่า 2,000 ตัว การควบคุมอันตราย

Vol. IV ดัชนี และวิธีการใช้ Encyclopaedia ชุดนี้
สถานที่/หน่วยงานที่มี  
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • ห้องสมุด ILO อาคารสหประชาชาติ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6. John A.Dean,  Lange’s Handbook of  Chemistry,  Fifteenth edition,  McGraw-Hill Inc., 1999

ประกอบด้วย ข้อมูลสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ Spectroscopy สมดุลทางเคมี Physicochemical ไขมัน พอลิเมอร์ ยาง น้ำมัน ไข ข้อมูลการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางเคมี
สถานที่/หน่วยงานที่มี สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7. NFPA,  Fire Protection Guide to Hazardous Material,  1994
ประกอบด้วย   ข้อมูลคู่มือมาตรฐานสำหรับสารเคมีอันตรายของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งสหรัฐอเมริกา (NFPA) 4 ฉบับ คือ

- NFPA 49 ข้อมูลสารเคมีอันตราย เช่น การเกิดอัคคีภัย การเกิดปฏิกิริยาอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ข้อแนะนำ การเก็บ และการผจญเพลิงของสารเคมีประมาณ 325 ตัว

- NFPA 325 คุณสมบัติการเกิดอัคคีภัยของเหลวไวไฟ ก๊าซและ ของแข็งไวไฟ   ของสารเคมีมากกว่า 1,300 ตัว เรียงตามตัวอักษร พร้อมรหัสชี้บ่งอันตราย NFPA 704

- NFPA 491M คู่มือการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมีอันตราย ประกอบด้วยส่วนผสมของสารเคมี 2 ชนิดขึ้นไป เรียงตามตัวอักษรที่มีรายงานว่าทำให้เกิดอันตรายจากอัคคีภัย และการระเบิด

- NFPA 704 ระบบมาตรฐานการชี้บ่งอันตรายของสารเคมี แสดงถึงระดับอันตรายของค่าความไวไฟ การเกิดปฏิกิริยา อันตรายต่อสุขภาพ และข้อมูลพิเศษ(ดูรายละเอียดจากคำนิยาม NFPA 704)
สถานที่/หน่วยงานที่มี สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน

8. Richard J.Lewis,  SR.,  SAX’S Dangerous Properties of  Industrial Materials,  Ninth edition,  Van Nostrand Reinhold, 1996
ประกอบด้วย ประกอบด้วยคู่มือ 3 เล่ม

Volume I :  บทนำ การค้นหาสารเคมีจากรหัสหมายเลข DOT, CAS และชื่อคำพ้องอื่น ๆ

Volume II :  ข้อมูลสารเคมีเรียงตามตัวอักษร A-G

Volume III :  ข้อมูลสารเคมีเรียงตามตัวอักษร H-Z

- ข้อมูลประกอบด้วยคุณสมบัติทางกายภาพ ชื่อคำพ้อง ข้อมูลความเป็นพิษ ค่ามาตรฐาน ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย

สถานที่/หน่วยงานที่มี
  • สำนักหอสมุดกลาง /ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • กรมควบคุมมลพิษ

9. สมาคมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ นำอักษรการพิมพ์, 2543
ประกอบด้วย ตารางเปรียบเทียบค่า Threshold Limit Value ของ ACGIH, OSHA, NIOSH และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) จำนวนสารเคมี 835 ตัว
สถานที่/หน่วยงานที่มี สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (สอป.)

10. เอกสารชุด  สารเคมีเฉพาะเรื่อง (Monograph)  กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
ประกอบด้วย    ข้อมูลคุณสมบัติทั่วไป การใช้ ทางเข้าสู่สิ่งแวดล้อม ความเข้มข้น ความเป็นพิษ การเก็บตัวอย่าง มาตรการป้องกัน การปฐมพยาบาล การรักษาเมื่อได้รับพิษ กฎหมาย ปัญหาในประเทศไทย ปัจจุบันมีการจัดแปลเป็นภาษาไทยจำนวน 34 เล่ม
สถานที่/หน่วยงานที่มี พิมพ์เผยแพร่โดยกองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

11. Daniel J.Davis and Grant T Chistianson, Firefighter’S Hazardous Materials Reference Book, Van Nostrand Reinhold, 1991.
ประกอบด้วย เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนักผจญเพลิงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายจำนวน 877 ตัว สารเคมีแต่ละตัวประกอบด้วยข้อมูลการชี้บ่งสารเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี การเกิดปฏิกิริยา กัมมันตรังสี การกัดกร่อน และแนะนำในการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สถานที่/หน่วยงานที่มี ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ

12. เว็บไซด์ http://www.cdc.gov/niosh/npg/pgdstart.html  NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazard, Online Version สามารถสืบค้นสารเคมีได้ทั้งชื่อสารเคมี ชื่อคำพ้องอื่น ๆ และรหัสหมายเลข CAS ดำเนินการโดย NIOSH