สืบค้นโดยรหัส CAS No.

รหัส  CAS No. :    

ข้อแนะนำ  รหัส CAS No. หมายถึง กลุ่มตัวเลขของสารเคมีที่จดทะเบียนกับ Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society สำหรับชื้บ่งชนิดของสารเคมี  ประกอบด้วย ตัวเลข 3 กลุ่ม ดังนี้ 

รูปแบบของรหัส Cas No.

การพิมพ์ตัวเลขแต่ละกลุ่มให้พิมพ์คั่นด้วย " - " เสมอ