สืบค้นโดยรหัส UN/ID No.

รหัส  UN/ID No.  

ข้อแนะนำ รหัส UN/ID No. หมายถึง รหัสตัวเลข 4 หลักสำหรับชี้บ่งผลิตภัณฑ์ (Product Identification) ที่ถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ และกรมการขนส่งแห่ง สหรัฐอเมริกา (Department of Transportation ;DOT) เช่น 1017 (คลอรีน), 1005 (แอนไฮดรัสแอมโมเนีย) เป็นต้น